Schoolregels


Schoolregels


De kinderen dienen op tijd op school te zijn. Bij afwezigheid en geen afmelding, zal de school met u contact opnemen. Bij veelvuldig ongeoorloofd afwezig zijn, is de school genoodzaakt Bureau Leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten in te schakelen.

U kunt uw kind absent melden door voor half negen naar school te bellen of uw kind af te melden via de schoolapp.

Bij ons op school krijgen de kinderen fruit en melk. Tussen de middag mogen de kinderen alleen brood (en groente en fruit) eten en water of melk drinken.

Kinderen mogen alleen op de fiets naar school komen als ze buiten de wijk wonen.
  
Er mag op het plein niet worden gefietst of gebromd.

Mobiele telefoons zijn niet toegestaan op school. Wanneer uw kind toch een keer een telefoon mee moet nemen, moet deze worden ingeleverd bij de leerkracht. Uw kind krijgt deze aan het eind van de dag terug.

Tegen pesten, discrimineren en schelden wordt door de schoolleiding streng opgetreden.

In de pauze mag op het plein niet worden gegeten of gedronken.

Het komt wel eens voor dat een leerling een schoolboek vernielt door er in te krassen en/of te scheuren. Als een kind moedwillig schoolspullen kapotmaakt, zullen we de kosten op de ouders verhalen.

Regels schoolvrij
Iedere school en ouder heeft te maken met de leerplichtwet:
Vanaf de 1e schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt is een kind verplicht om naar school te gaan.

Hoe werkt de leerplicht?
De school is verantwoordelijk voor het melden van alle soorten schoolverzuim bij het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten.
De directeur van de school (Mark van der Sluijs) beslist over de aanvragen voor extra verlof tot maximaal 10 dagen. Bij meer dan 10 dagen beslist de consulent van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (Connie Koppelaar).

Let op: verlof tijdens de eerste 2 weken van het schooljaar is wettelijk niet toegestaan.

Als het verzuim is gemeld bij het bureau, dan neemt de consulent contact op met de school en de ouders.
De consulent van Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten kan de volgende maatregelen nemen:
een waarschuwing geven
een proces verbaal opmaken

Bij ernstige zorgen over uw kind meldt de consulent dit in 'Zorg voor Jeugd'. Dit is een signaleringssysteem waarbij de volgende instellingen samenwerken:
  • scholen
  • Jeugdteams
  • Dienst Gezondheid en Jeugd (voorheen GGD)
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • politie

Vrij van schoolplicht
Uw kind hoeft niet naar school als:
  • de school dicht is in verband met vakanties of een speciale reden, zoals een studiedag voor het personeel
  • uw kind ziek is. U moet zo spoedig mogelijk aan de school doorgeven dat uw kind wegens ziekte niet naar school kan komen. Deze verklaring is in principe voldoende. U hoeft geen doktersverklaring in te leveren
  • uw kind op school geschorst is en van het schoolhoofd (als straf) niet op school mag komen
De regels voor de scholen zijn echter ook veranderd.
De school is m.i.v.1 januari 2012 elk verzuim verplicht te melden bij de leerplichtambtenaar.
Doet een school dit niet of niet voldoende, dan wordt dit gemeld bij de inspectie.
De leerplichtambtenaar zal de ouders en de leerling aanspreken op het (verzuim)gedrag en de inspectie kan de directeur van de school of de instelling een bestuurlijke boete opleggen.

U begrijpt dat de school geen bestuurlijke boete kan en wil riskeren.
We zullen de regels hanteren zoals deze zijn afgesproken.
Mocht uw kind ongeoorloofd verzuimen, dan wordt dit doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Heeft u vragen?
Meer informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten vindt u op de websites 'Dienst Gezondheid en Jeugd'. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 078 770 8500. 
U vindt Dienst Gezondheid en Jeugd aan:
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht