Jeugdarts / jeugdverpleegkundigeInformatie over Jeugdgezondheidszorg door Careyn / dienst gezondheid en jeugd ZHZ

Op de afdeling Jeugdgezondheidszorg werken jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten van Careyn (voorheen GGD Zuid-Holland Zuid). Zij onderzoeken de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van kinderen. In groep 2 voert de jeugdarts het preventief gezondheidsonderzoek uit in aanwezigheid van een ouder of verzorger. In groep 7 heeft de jeugdverpleegkundige vooral oog voor de psychosociale ontwikkeling van de kinderen. Ook bij dit onderzoek worden ouders/verzorgers uitgenodigd.
Bij de preventieve gezondheidsonderzoeken wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten. De jeugdarts of verpleegkundige bespreekt die met de ouder of verzorger. Anonieme verwerking van de vragenlijsten geeft Careyn echter ook veel informatie over de gezondheid van kinderen in de regio Zuid-Holland Zuid.
Los van deze contactmomenten staat het ouders, kinderen of leerkrachten vrij een onderzoek op indicatie aan te vragen als zij vragen of zorgen hebben.
De jeugdartsen nemen op veel scholen en in veel gemeenten deel aan multidisciplinaire teams of zorgadviesteams.
Daarnaast geeft de Dienst gezondheid en jeugd ZHZ  adviezen over algemene veiligheid in en om school, hygiëne en besmettelijke ziekten.

Ouders, verzorgers en leerkrachten die zich zorgen maken over de ontwikkeling of het gedrag van een kind kunnen telefonisch contact opnemen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van Careyn Jeugd en Gezin.

De Jeugdgezondheidszorg is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de Careyn :  0881239924.

Meer informatie en adresgegevens vindt u op www.dienstgezondheidjeugd.nl 

Berte Bekker is de jeugdarts die verbonden is aan onze school. Zij zit in het ondersteuningsteam.
Anja van der Loos is de artsasssistente. Zij neemt o.a. de gehoortesten en oogonderzoeken af.
Sandra van Gemert is de jeugdverpleegkundige. Zij doet o.a. de onderzoeken bij de groep 7 leerlingen.

   
      
Berte Bekker               Anja van der Loos 

Moet uw kind onder schooltijd medicijnen gebruiken, klik dan hier voor verdere informatie. U vindt hier onder andere een verklaring voor het verstrekken van geneesmiddelen. Deze dient u in te vullen, te tekenen en op school af te geven als de school uw kind medicijnen moet geven.