Wereldschool de Albatros
Wat heeft wereldschool de Albatros u te bieden?

Extra lestijd

Ondanks ons continurooster gaan de kinderen gewoon tot 15.00 uur naar school. Dit houdt in dat uw kind meer lesuren maakt dan op een andere basisschool. De Albatros biedt
extra activiteiten aan gedurende de schooldag!

Methodes

Wij werken op school met de volgende leermethodes:

Kleuters: Logo 3000(woordenschat), Met Sprongen Vooruit (rekenen).
groep 3: Veilig leren lezen, Pluspunt rekenen, Schrijftaal.
groep 4 t/m 8: Taal in beeld, Nieuwsbegrip XL, Pluspunt rekenen, Wijzer! geschiedenis, Wijzer! aardrijkskunde en Wijzer! natuur en techniek, Schrijftaal, Verkeerskrant van Veilig Verkeer Basisonderwijs.
Groep 7 en 8: Real English.

Bewegingsonderwijs

Onze kinderen krijgen 2 keer in de week gymlessen aangeboden. Dit wordt door een vakdocent gegeven in de groepen 3 t/m 8. De kleuters gymmen met hun eigen leerkracht. De gymlessen vinden plaats in de sporthal van de Admiraal.

Yoga

De groepen 1 t/m 3 krijgen éé keer in de maand Yoga. De kinderen leren zich bewust te worden van hun eigen lichaam.

Muzikale vorming

De kleuters krijgen iedere week les van een muziekdocent van cultuur centrum ToBe. Hier leren de kinderen zingen, instrumenten bespelen, ritmisch klappen enz.
De groepen 3 t/m 8 krijgen om de week les van een muziekdocent. Er zit een doorgaande lijn in de lesopbouw van de muzieklessen in de groepen 1 t/m 8.

Expressie/handvaardigheid

De groepen 5 t/m 8 krijgen op maandag en vrijdag lessen aangeboden die verzorgd worden door vakdocenten van muziek cultuur centrum ToBe.  Het aanbod is heel gevarieerd: schilderen, mozaïek, streetdance, fotografie, trommelen, gitaar spelen, maskers maken, schoolkrant maken, videofilm maken, breien/haken, tassen maken, toneel/drama, decors maken enz.

Zwemmen

De groepen 1 t/m 4 krijgen iedere week zwemonderwijs bij optisport op de Sportboulevard. Wij streven er naar dat alle kinderen eind groep 4 minimaal hun zwemdiploma A hebben gehaald. 

Tablets

De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 werken op tablets van Snappet. Verschillende methodegebonden lessen worden nu verwerkt op de tablet in plaats van in hun werkschrift. Dit heeft vele voordelen: de leerling krijgt gelijk feedback, de leerkracht ziet op zijn of haar computer de resultaten van de kinderen en kan hier sneller op inspelen, de kinderen vinden het super leuk en zijn daardoor erg gemotiveerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site van snappet

Chromebooks

De kinderen van de groepen 7 en 8 werken op chromebooks. Pluspunt rekenen en nieuwsbegrip XL (begrijpend lezen) en spelling wordt aangeboden op chromebooks.

Kanjertraining

Om er voor te zorgen dat uw kind zich veilig en prettig op school voelt, maken wij gebruik van de kanjertraining.
De kanjertraining is een programma om sociale vaardigheden en antipest gedrag te ontwikkelen. Hiermee wordt gewerkt in de groepen 1 t/m 8.
De leerkrachten zijn geschoold en hebben aan de eisen van het kanjerinstituut voldaan om deze lessen te mogen geven. Het hele team gaat regelmatig op herhalingscursus.

Techniek

Voor de groepen 1 t/m 8 beschikt de school over lessen uit de techniektorens.

Verkeer

Basisschool de Albatros doet mee met het project van SCHOOL op SEEF.

De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen een aantal keer per jaar verkeersles van een vakdocent. Tijdens deze lessen leren de kinderen verschillende fietstechnieken. De kinderen leren op een veilige manier om te gaan met verschillende verkeerssituaties. Groep 8 doet uiteindelijk verkeersexamen. We streven ernaar dat alle kinderen van groep 8 straks op de fiets naar het voortgezet onderwijs kunnen.

Verder wordt in de groepen 5 en 6 gebruik gemaakt van het Verkeerskrantje: op voeten en fietsen van Veilig Verkeer Basisonderwijs en de groepen 7 en 8 maken gebruik van de jeugdverkeerskrant van Veilig Verkeer Basisonderwijs.

Schooltuin

De school heeft al een paar jaar een tuin achter de school. De kinderen verzorgen onder begeleiding van hun eigen leerkracht een stukje schooltuin.

Deze lessen zijn seizoensgebonden. Tijdens de winter liggen activiteiten in de schooltuin stil.

Doe ff gezond

Basisschool de Albatros is een doe ff gezond school. Dit houdt in dat wij gezond gedrag stimuleren.
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen jaarlijks een fittest. Naar aanleiding daarvan worden risicokinderen opgeroepen door de jeugdverpleegkundige en doorverwezen naar de schooldiëtiste. De kinderen worden de rest van hun schoolloopbaan gevolgd.
Door middel van ouderbijeenkomsten worden ouders geïnformeerd om gezond gedrag te stimuleren bij hun kind.
De kinderen drinken alleen melk en water bij ons op school.