Zorg voor jeugdAlgemeen

Zorg voor Jeugd voorkomt dat kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar tussen wal en schip vallen.
Met het systeem kunnen alle organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening aan jongeren snel en efficient informatie uitwisselen. De organisaties geven een signaal af aan het systeem als een jeugdige extra begeleiding nodig heeft of als er zorgen zijn over een jeugdige. Het systeem laat deze signalen zien en maakt zichtbaar welke organisaties al betrokken zijn bij de jeugdige.
De organisaties kunnen hun hulpverlening daardoor beter en sneller op elkaar afstemmen.

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd zorgt ervoor dat:
- mogelijke risico's bij jeugdigen vroegtijdig worden gesignaleerd;
- alle instellingen weten wie betrokken is bij de jeugdige;
- het meteen duidelijk is wie de eerstverantwoordelijke is om de hulp te coördineren.

In Zorg voor Jeugd komt alleen een melding dat er zorgen zijn rondom een jeugdige of dat een organisatie hulp biedt aan een jeugdige. Er staat niet in wat er aan de hand is. Het is dus geen elektronisch dossier met inhoudelijke informatie. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht als er wordt geregistreerd in het systeem!

voor welke organisaties is het signaleringssysteem bedoeld?

Alle organisaties die hulp verlenen aan jeugdigen of die professioneel betrokken zijn bij jeugdigen doen in principe mee in het systeem. Het is wel zo dat organisaties die geen hulp verlenen aan jeugdigen, zoals onderwijs en politie, alleen signalen afgeven in het systeem. Organisaties die het verlenen van hulp aan jeugdigen als kerntaak hebben, kunnen naast het afgeven van signalen ook de zorgcoördinatie uitvoeren. Het systeem kan pas verantwoord worden ingezet als er met de hulpverlenende instellingen afspraken zijn gemaakt over de zorgcoördinatie. Ook met de instellingen die signalen afgeven aan het systeem moet nauwgezet worden overlegd wie in aanmerking komt voor het geven van signalen.

In eerste instantie worden de volgende instellingen aangesloten op het systeem:
GGD, Bureau Jeugdzorg, Maatschappelijk werk, Jeugdgezondheidszorg, Stichting MEE, Veiligheidshuis, instellingen voor jeugdzorg, GGZ-instellingen, REC, ROC, RMC, Halt, Politie, Justitie, Ziekenhuizen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, leerplicht lokaal, jongerenwerk, huisartsen.

Nadat de eerste fase is afgerond wordt onderzocht of in een tweede fase andere instellingen moeten worden aangesloten op het systeem.

Klik hier voor de link van de website van zorg voor jeugd!

Klik hier voor de folder van zorg voor jeugd.