MedezeggenschapsraadDe medezeggenschapsraad

Algemeen
De medezeggenschapsraad, afgekort MR, heeft als taak het behartigen van de belangen van ouders, kinderen en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Bovendien is dit wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).
De MR van de Albatros bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders. De leden van de personeelsgeleding worden gekozen door het team. De leden van de oudergeleding door de ouders. Een lid wordt voor drie jaar gekozen. De directeur heeft een adviserende rol binnen de MR, maar is niet lid.

De rol van de MR binnen de school

De MR spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel en heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is.
Het MR reglement is te vinden op de site van het OPODordrecht.

Samenstelling:
De MR van de Albatros kent op dit moment de volgende samenstelling:

Personeelgeleding
Jan Mastenbroek (voorzitter en GMR lid)
Lucinda de Meza (notulist)
Marije Verhoeven (vervangend voorzitter)

Oudergeleding
Silvia van der kuip (penningmeester)
Sharite Obispo
Sharona Gosma
Sajma Ahmetovic
Dianna Girigori


Openbare basisschool de Albatros maakt deel uit van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad houdt zich bezig met zaken die alle scholen binnen de stichting aangaan, het zogenaamde bovenschools beleid.