Leeropbrengsten afgelopen jaren


Eindtoets leeropbrengsten:

schooljaar: 2013-2014: gemiddelde score: 530,2 t.o.v. landelijk: 534,4
schooljaar: 2012-2013: gemiddelde score: 528,9 t.o.v. landelijk:534,7
schooljaar: 2011-2012: gemiddelde score: 525,1 t.o.v. landelijk:535,1
schooljaar: 2010-2011: gemiddelde score: 527,8 t.o.v. landelijk:535,1

schooljaar: 2013-2014: gemiddelde score gecorrigeerd: 537,1 t.o.v. landelijk: 534,6
schooljaar: 2012-2013: gemiddelde score
gecorrigeerd: 534,9 t.o.v. landelijk: 534.7
schooljaar: 2011-2012: gemiddelde score gecorrigeerd: 534,0 t.o.v. landelijk: 535,2
schooljaar: 2010-2011: gemiddelde score gecorrigeerd: 535,2 t.o.v. landelijk: 535,3

Uitstroom naar voorgezet onderwijs:

2013-2014: praktijk:               1 leerlingen: 6:%
                VMBO:                12 leerlingen: 70 %
                HAVO:                  2 leerlingen: 12 %
                VWO:                   2  leerlingen: 12 %

2012-2013: praktijkschool:     2 leerlingen: 13 %
                   VMBO:             9 leerlingen: 60 %
                   HAVO:             4 leerlingen: 27 %

2011-2012:  VMBO:              12 leerlingen: 60 %
                   HAVO:             5 leerlingen: 25 %
                   VWO:              2 leerlingen: 10 %
                   Gymnasium:      1 leerling:      5 %

2010-2011: Praktijk:              1 leerling:      7 %
                   VMBO :            9 leerlingen:  65 %
                   HAVO:             3 leerlingen:  21 %
                   VWO:              1 leerling:       7 %

2009-2010: Praktijk:               2 leerlingen: 14 %
                   VMBO:              8 leerlingen:  58 %
                   HAVO:              1 leerling:       7 %
                   VWO:               2 leerlingen:  14 %
                   Gymnasium:       1 leerling:      7 % 

Inspectie:
Klik hier voor informatie over het inspectieoordeel van onze school. Hier kunt u zien dat wij onder het basistoezicht vallen. Onze school scoort voldoende op de tussentijdse CITO toetsen en datzelfde geldt voor de CITO eindtoets.

Verbetertrajecten Albatros:

De Albatros scoort extreem goed op spelling en is hierin een voorbeeld voor andere scholen.

Woordenschat is een groot aandachtspunt op de Albatros. De Albatros is bezig met een verbetertraject. De leerkrachten kregen in het schooljaar 2013-2014 scholing in woordenschat onderwijs en begrijpend lezen. De groepen 1 en 2 zijn in datzelfde jaar met het woordenschatprogramma LOGO 3000 gestart. De onderbouw krijgt met deze methode een aanbod van 3000 woorden. Deze methode werkt volgens de methodiek van Verhallen. Het is gebleken dat kinderen woorden het beste leren als een woord veel wordt herhaald, maar ook in verschillende contexten. De methode heeft dit helemaal gestructureerd voor de leerkrachten. Er zit prachtig materiaal bij en er is zelfs een computerprogramma voor ouders beschikbaar! meer informatie is te vinden op: logo3000.nl
De leerkrachten van de andere groepen oefenen met woorden uit de overige methodes.Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de methodiek van Verhallen.

Begrijpend lezen wordt ondanks verbetertrajecten nog steeds iets onder gemiddeld niveau gemaakt. Vanaf schooljaar 2011-2012 krijgt het team scholing van Marije Heijdenrijk van Bazalt. Bazalt heeft ons ook begeleid in het werken met coöperatieve werkvormen en meervoudige intelligenties. 
Wij hopen handvatten te krijgen van Marije om ons begrijpend leesonderwijs op te krikken.

KABELL:
Alle OPOD-scholen werken met de KABELL-methodiek
De Kabell is een aanpak die door de Onderwijspraktijk is ontwikkeld om de kwaliteit in het basisonderwijs voor leerlingen en leerkrachten te bevorderen. De ervaring leert dat het werken volgens Kabell een positief effect heeft zowel op de resultaten als op de groepssfeer. 

Door dit traject op maat en de praktijkgerichte aanpak worden wij op drie niveaus ondersteund bij het oplossen van onderwijsproblemen:

•op het gebied van zorg in de klas;
•de ontwikkelingslijnen door de school heen;
•de organisatie in de klas.

Uitgangspunten Kabell:
•de leerkracht wil zo goed mogelijk lesgeven en wil dat zijn leerlingen in een ontspannen pedagogisch klimaat naar hun mogelijkheden presteren;
•de leerkracht wil de leerlingen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn gekomen zo effectief mogelijk begeleiden;
•de ouders willen het vertrouwen hebben dat hun kind op school in goede handen is zowel op pedagogisch als didactisch gebied;
•de directie verlangt kwaliteit van de leerkrachten. Zij moet zich immers verantwoorden naar de ouders en de inspectie;
•de directie wil de continuïteit op haar school waarborgen voor gewone leerlingen én zorgleerlingen.